dogmadnepr@gmail.com
+ 38 (063) 414 37 24
+ 38 (099) 086 81 90

Устав

СТАТУТ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КІНОЛОГІЧНИЙ КЛУБ "ДОГМА"

Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення діяльності ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КІНОЛОГІЧНИЙ КЛУБ "ДОГМА", що створена на підставі рішення установчих зборів засновників від 23.09.2016 року (Протокол № 1).

 • 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
  • 1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КІНОЛОГІЧНИЙ КЛУБ "ДОГМА" (надалі — Клуб) є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням зі статусом юридичної особи, створеним для реалізації мети (цілей), передбачених цим Статутом.
  • 1.2. Найменування Клубу:
   повне найменування Клубу українською мовою - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КІНОЛОГІЧНИЙ КЛУБ "ДОГМА";
   скорочене найменування Клубу українською мовою – ГО "ДОКК "ДОГМА";
   повне найменування Клубу англійською мовою - NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATION "DNIPROPETROVS’K REGIONAL KENNEL CLUB "DOGMA";
   скорочене найменування Клубу англійською мовою – NО "DRKC "DOGMA";
   повне найменування Клубу російською мовою – ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ КЛУБ "ДОГМА";
   скорочене найменування Клубу російською мовою – ОО "ДОКК "ДОГМА".
  • 1.3. Місцезнаходження Клубу: 49006, м. Дніпро, вулиця Шмідта, 49.
  • 1.4. Клуб утворений та діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу їх членів (учасників), прозорості, відкритості та публічності.
  • 1.5. Клуб є юридичною особою з дня його державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку.
  • 1.6. Клуб створюється на невизначений термін.
  • 1.7. Клуб здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Клубу.
  • 1.8. Клуб має відокремлене майно, самостійний баланс, відкриває рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, володіє майновими та немайновими правами згідно з діючим законодавством України.
  • 1.9. Клуб має круглу печатку, штампи, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням. Символіка Клубу реєструється в установленому порядку. Клуб може мати бланки зі своїм найменуванням та інші засоби аудіовізуальної ідентифікації.
  • 1.10. Клуб не несе відповідальності за зобов'язаннями своїх членів, а члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Клубу.
  • 1.11.Діяльність Клубу поширюється на територію всієї України.
  • 1.12. Клуб є вільним у виборі напрямків його діяльності у межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.
  • 1.13. Клуб є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку.
 • 2. МЕТА (ЦІЛІ), НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА КЛУБУ.
  • 2.1. Основною метою діяльності Клубу є здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів своїх членів, а також об’єднання власників та прихильників собак з метою сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопорідних собак, сприяння розвитку та популяризації собаківництва.
  • 2.2. Основними напрямами діяльності Клубу є:
   • 2.2.1. сприяння збереженню та покращенню генофонду чистопорідних собак, як національного здобутку, шляхом їх племінного розведення на науковій основі, спираючись на досвід міжнародних кінологічних організацій та вітчизняного собаківництва;
   • 2.2.2. сприяння у проведенні зоотехнічних заходів, участь в кінологічній роботі, та захист спільних законних інтересів членів Клубу.
   • 2.2.3. сприяння у розвитку вільного обміну кінологічною інформацією та племінним матеріалом між членами Клубу та іншими громадянами як в Україні, так і за її межами.
   • 2.2.4. сприяння в організації та проведенні зоотехнічних заходів (виставки собак всіх порід, випробування робочих якостей собак всіх порід, навчальні-тренувальні збори, змагання, інші заходи) як необхідних племенних заходів для оцінки фенотепичних и генотипічних особливостей чистопорідних собак, з метою з’ясування характерних племінних якостей, що передаються спадково, та для відбору поголів’я за поведінкою серед членів Клубу та прихильників собаківництва.
   • 2.2.5. сприяння розвитку племінного собаківництва, основ кінології як науки та зайняття племінною роботою з чистопорідними собаками.
   • 2.2.6. сприяння поширенню гуманного ставлення людей до тварин, посильна допомога організаціям по захисту тварин і притулкам тварин.
   • 2.2.7. навчання членів Клубу поводженню з тваринами.
   • 2.2.8. популяризація собаківництва та привернення уваги до його проблем.
   • 2.2.9. створення інфраструктури та умов для занять з виховання собак і для зборів власників собак з метою вирішення питань в даній сфері.
   • 2.2.10. захист прав і законних інтересів власників собак і їхніх вихованців встановленими законом способами.
   • 2.2.11. організація міжнародного співробітництва в галузі собаківництва;
   • 2.2.12. підготовка собак до змагань і виставок, і створення необхідних для цього умов.
   • 2.2.13. організація виховної та просвітницької діяльності серед населення в області собаківництва.
   • 2.2.14. організація і проведення змагань, зборів, виставок та інших заходів в області собаківництва.
   • 2.2.15. формування виставкових груп для конкурсів за участю собак, забезпечення їх підготовки та участі в змаганнях і виступах.
   • 2.2.16. виготовлення офіційної пам'ятної та нагородної атрибутики та символіки з собаківництва.
   • 2.2.17. створення і організація роботи залів, майданчиків і стадіонів для проведення занять з собаками.
    організація і проведення виставок, ярмарків, презентацій, ділових зустрічей, семінарів, симпозіумів, конкурсів, концертів, фестивалів, аукціонів та інших просвітницьких і розважальних заходів у галузі собаківництва.
    проведення освітньої, культурної та наукової діяльності у галузі собаківництва.
  • 2.3. Для здійснення своєї мети (цілей) та реалізації напрямів діяльності Клуб має право:
   • 2.3.1. вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі).
   • 2.3.2. звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
   • 2.3.3. одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації.
   • 2.3.4. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя.
   • 2.3.5. проводити мирні зібрання.
   • 2.3.6. бути учасником цивільно-правових відносин, бути стороною в судовому процесі та юрисдикційних органах інших держав, набувати майнові і немайнові права відповідно до законодавства.
   • 2.3.7. здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Клубу та сприяє її досягненню.
   • 2.3.8. засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації.
   • 2.3.9. брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
   • 2.3.10. брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадянськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
   • 2.3.11. реалізовувати свою мету, у тому числі шляхом укладання на добровільних засадах угод про співробітництво та\або взаємодопомогу з іншими громадськими об’єднаннями, які не передбачають отримання прибутків.
   • 2.3.12. утворювати відповідно до законів громадські спілки.
   • 2.3.13. здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
 • 3. ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ.
  • 3.1. Умови і порядок набуття та припинення членства у Клубі визначаються цим Статутом.
  • 3.2. Клуб діє на засадах добровільного членства. Ніхто не може бути примушений до вступу у Клуб. Належність чи неналежність до Клубу не може бути підставою для обмеження прав і свобод особи або для надання їй органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування будь-яких пільг і переваг.
  • 3.3. Членами Клубу можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років.
  • 3.4. Набуття членства у Клубі здійснюється Правлінням на підставі поданої заяви до Правління.
  • 3.5. Рішення про набуття членства у Клубі або про відмову у набутті членства у Клубі приймається Правлінням у місячний термін з дати подання заяви. Членство в Клубі починається з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням. Рішення Правління стосовно набуття членства у Клубі або про відмову у набутті членства у Клубі повідомляється заявнику листом на електронну пошту.
  • 3.6. Рішення про відмову у набутті членства у Клубі може бути оскаржене до Конференції шляхом подання заяви до Президента Клуба. Скарга повинна бути розглянута на найближчій черговій або позачерговій Конференції. Рішення Конференції є остаточним та повідомляється особі листом на електронну пошту.
  • 3.7. За рішенням Правління фізичній особі може бути присвоєне звання почесного члена Клубу. Почесним членом Клубу може будь-яка фізична особа, яка має особливі досягнення з розвитку собаківництва та/або надає значну підтримку діяльності Клубу. На почесних членів Клубу поширюються усі права і обов’язки членів Клубу за виключенням обов’язку сплачувати вступні та щорічні членські внески.
  • 3.8. Повноваження засновників Клубу закінчуються після державної реєстрації Клубу, та вони набувають членство в Клубі з моменту державної реєстрації Клубу.
  • 3.9. Розмір та порядок сплати членами вступних та щорічних членських внесків визначаються Положенням про членські внески, яке розробляється та затверджується Правлінням.
  • 3.10. Членство в Клубі припиняється у випадках:
   • добровільного припинення членства в Клубі;
   • виключення з членів Клубу;
   • автоматичного припинення членства в Клубі.
  • 3.11. Добровільне припинення членства в Клубі здійснюється шляхом подання письмової заяви до Правління. Рішення Правління у випадку добровільного припинення членства не вимагається. Датою припинення членства є дата подачі заяви. Про припинення членства особа повідомляється шляхом надсилання листа на електронну пошту.
  • 3.12. Члена Клубу може бути виключено з Клубу рішенням Правління Клубу за наявності однієї з наступних підстав:
   • невиконання статутних обов'язків, в тому числі порушення Статуту, а також невиконання рішень Правління або порушення правил і норм, прийнятих Конференцією, Правлінням або Президентом, які є обов'язковими для всіх членів Клубу;
   • поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам, честі, гідності або діловій репутації Клубу;
   • накладення на члена Клубу дисциплінарного стягнення у зв'язку з його професійною діяльністю;
   • порушення обов'язків щодо сплати вступних та щорічних членських внесків.
  • 3.13. Членство припиняється з моменту прийняття відповідного рішення Правлінням, про що особа повідомляється шляхом надсилання листа на електронну пошту.
  • 3.14. Рішення Правління про виключення з Клубу може бути оскаржене до Конференції шляхом подання заяви до Президента Клубу. Скарга повинна бути розглянута на найближчій черговій або позачерговій Конференції. Рішення Конференції є остаточним та повідомляється особі листом на електронну пошту.
  • 3.15. Припинення членства наступає автоматично і не потребує прийняття рішення у наступних випадках:
   • визнання члена Клубу недієздатною особою у встановленому законом порядку;
   • смерті члена Клубу.
  • 3.16. У разі добровільного припинення членства в Клубі, виключення члена з Клубу або автоматичного припинення членства, майно та кошти, передані таким членом у власність Клубу, поверненню не підлягають.
 • 4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ КЛУБУ
  • 4.1. Члени Клубу мають право:
   • 4.1.1. брати участь в управлінні Клубом у порядку передбаченому Статутом;
   • 4.1.2. обирати та бути обраними до органів Клубу, його Відокремлених підрозділів;
   • 4.1.3. брати участь у роботі структурних підрозділів Клубу, ініціювати створення таких підрозділів для виконання статутних завдань Клубу;
   • 4.1.4. брати участь у всіх заходах, що організовуються та проводяться Клубом на умовах, затверджених Правлінням або відповідним структурним підрозділом Клубу в межах своєї компетенції;
   • 4.1.5. голосувати при прийнятті рішень на Конференції, загальних зборах Відокремлених підрозділів та інших структурних підрозділів Клубу;
   • 4.1.6. користуватися послугами та привілеями Клубу;
   • 4.1.7. одержувати методичну та організаційну допомогу у реалізації проектів, схвалених органами Клубу;
   • 4.1.8. вимагати розгляду на Конференції будь-яких питань, що стосуються діяльності Клубу;
   • 4.1.9. обговорювати будь-які питання діяльності Клубу, вносити на розгляд Клубу пропозиції щодо вдосконалення його діяльності;
   • 4.1.10. одержувати повну та достовірну інформацію про діяльність Клубу;
   • 4.1.11. публікувати свої наукові праці та наукові статті у виданнях Клубу, на умовах, затверджених Правлінням;
   • 4.1.12. припинити членство у Клубі в порядку та на умовах, передбачених цим Статутом.
   • 4.1.13. члени також можуть мати інші права, передбачені чинним законодавством України, а також рішеннями Конференції.
  • 4.2. Члени Клубу зобов'язані:
   • 4.2.1.дотримуватись вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Клубу та виконувати рішення Конференції, Правління та інших органів Клубу, які є обов'язковими для членів Клубу та відповідають чинному законодавству України;
   • 4.2.2. своєчасно сплачувати членські внески у розмірі та порядку, встановленому Правлінням;
   • 4.2.3. брати активну участь у досягненні цілей та завдань Клубу, всіляко сприяти Клубу у його діяльності;
   • 4.2.4. не допускати дій, що дискредитують Клуб;
   • 4.2.5. інформувати органи Клубу про відомі їм факти, які можуть вплинути на діяльність Клубу, а також про факти порушення цього Статуту;
   • 4.2.6. нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Клубу.
 • 5. КЕРІВНІ ОРГАНИ КЛУБУ.
  • 5.1. В Клубі створюються наступні органи:
   • Конференція
   • Правління
   • Ревізійна комісія
  • 5.2. Конференція є вищим керівним органом Клубу.
  • 5.3. Для участі у черговій (позачерговій) Конференції запрошуються всі члени Клубу.
  • 5.4. Чергова Конференція скликається Правлінням Клубу не рідше 1 (одного) разу на рік. Позачергова Конференція скликається на письмову вимогу Президента, Правління, Ревізійної комісії (за наявності) або не менше 3/4 (три/четвертих) членів Клубу.
  • 5.5. Про скликання чергової Конференції члени Клубу повідомляються не пізніше, ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати її проведення шляхом надсилання листа на електронну пошту, адрес якої члени Клубу зазначають у заяві про набуття членства у Клубі. Про скликання позачергової Конференції члени Клубу повідомляються не пізніше, ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати її проведення шляхом надсилання листа на електронну пошту, адрес якої члени Клубу зазначають у заяві про набуття членства у Клубі. Повідомлення про скликання Конференції повинно містити дату, час та місце проведення Конференції та попередній порядок денний.
  • 5.6. Проект порядку денного Конференції пропонується Правлінням. Остаточний порядок денний затверджується на початку роботи Конференції.
  • 5.7. Конференція вважається правомочною, якщо в ній бере участь не менше не менше 3/4 (три/четвертих) членів Клубу.
  • 5.8. Рішення Конференції приймаються відкритим або за рішенням Конференції таємним голосуванням простою більшістю голосів членів Клубу, присутніх на Конференції, крім рішень з питань внесення змін та доповнень до Статуту та питань припинення діяльності Клубу, які приймаються більшістю у 3/4 (три/четвертих) членів Клубу, присутніх на Конференції. Рішення Конференції є остаточними.
  • 5.9. Конференція має право приймати рішення шляхом використання електронних засобів зв’язку. Порядок використання встановлюється Правлінням.
  • 5.10. Головує на Конференції Президент. У випадку відсутності Президента, головуючий обирається з числа присутніх членів Клубу.
  • 5.11. Конференція має право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Клубу.
  • 5.12. До виключної компетенції Конференції належить прийняття рішень з наступних питань:
   • визначення основних напрямків діяльності Клубу;
   • затвердження Статуту та змін до нього;
   • обрання та звільнення Президента, інших членів Правління;
   • розгляд та затвердження річного звіту Клубу, який включає звіти Президента, Правління та Ревізійної комісії (за наявності) про виконану роботу та результати проведених перевірок;
   • прийняття рішень за скаргами на відмову у прийомі до Клубу, а також за скаргами на виключення з Клубу;
   • прийняття рішення про створення Ревізійної комісії та обрання членів Ревізійної комісій;
   • припинення діяльності Клубу.
  • 5.13. Конференція звітує про результати діяльності Клубу за рік на черговій Конференції Клубу.
  • 5.14. Правління є постійно діючим у період між Конференцією колегіальним органом управління Клубом.
  • 5.15. Правління складається з Президента та 3 (трьох) членів Правління. Кількість членів Правління може бути змінена рішенням Конференції, але не більше ніж до 9 (дев’яти) осіб.
  • 5.16. Президент та члени Правління обираються Конференцією строком на 4 (чотири) роки шляхом прямого голосування простою більшістю голосів членів Клубу, присутніх на Конференції.
  • 5.17. Перший раз Президент та члени Правління обираються установчими зборами засновників шляхом прямого голосування простою більшістю голосів засновників, присутніх на установчих зборах, терміном на 4 (чотири) роки.
  • 5.18. Президент головує на засіданнях Правління. У випадку відсутності Президента з числа інших членів Правління обирається головуючий, який виконує обов'язки Головуючого на даному засіданні.
  • 5.19. Голови Відокремлених підрозділів Клубу мають право брати участь у всіх засіданнях Правління, крім закритих, з правом дорадчого голосу.
  • 5.20. До компетенції Правління відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з діяльністю Клубу, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Конференції.
  • 5.21. До компетенції Правління, яку не може бути передано до інших органів, крім Конференції, належить:
   • розробка основних напрямків роботи Клубу;
   • забезпечення та контроль виконання рішень Конференції;
   • утворення Відокремлених підрозділів Клубу, затвердження Положення про Відокремлені підрозділи та призначення голів Відокремлених підрозділів;
   • визначення структури, розмірів та порядку сплати вступних та щорічних членських внесків, надання пільг при сплаті членських внесків;
   • затвердження бюджету, річного фінансового звіту та бухгалтерського балансу, поточних планів діяльності Клубу та заходів, необхідних для їх виконання;
   • затвердження фінансових планів та інших програм фінансової діяльності Клубу;
   • підготовка та подання на затвердження Конференції щорічного звіту щодо діяльності Клубу та виконання бюджету Клубу;
   • затвердження штатного розкладу та умов оплати праці працівників Клубу;
   • затвердження положень, правил, процедур, регламентів та інших внутрішніх документів Клубу, крім тих, затвердження яких належить до виключної компетенції Конференції;
   • прийняття рішення про набуття членства у Клубі, виключення членів з Клубу;
   • присвоєння звання почесного члена Клубу;
   • прийняття рішення щодо вступу Клубу до всеукраїнських та міжнародних громадських (неурядових) організацій;
   • затвердження зразків печатки, штампів та Положення про символіку Клубу, а також зразка посвідчення члена Клубу;
   • скликання чергової та позачергової Конференції;
   • інші повноваження віднесені цим Статутом до компетенції Правління або рішенням Конференції.
  • 5.22. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління або методом опитування.
  • 5.23. Чергові засідання Правління проводяться не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Президента, Ревізійної комісії (за наявності).
  • 5.24. Про чергове засідання Правління його члени мають бути повідомлені не пізніше, ніж за 5 (п'ять) робочих днів до засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного, якщо про це не було вирішено на попередньому засіданні Правління.
  • 5.25. Повідомлення про позачергове засідання Правління, що скликається з питань, які вимагають термінового вирішення, можуть надсилатися за 2 (два) робочі дні до дати проведення засідання із зазначенням місця, часу проведення та порядку денного.
  • 5.26.Засідання Правління є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини членів Правління. У випадку відсутності кворуму протягом 7 (семи) днів має бути скликане позачергове засідання Правління з тим же порядком денним.
  • 5.27. Члени Правління повинні брати участь у засіданнях особисто. В разі неможливості бути присутнім член Правління може надіслати свого представника. Представник не враховується при підрахунку кворуму та не має права голосу.
  • 5.28. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх членів Правління. У випадку рівного розподілу голосів приймається рішення, за яке голосував Президент Клубу або особа, яка заміщує Президента на час його відсутності.
  • 5.29. Правління може приймати рішення шляхом використання електронних засобів зв’язку. Порядок використання встановлюється Правлінням.
  • 5.30. Прийняті Правлінням рішення оформляються протоколом. Протоколи підписуються Президентом або особою, що його заміщує, та секретарем засідання і зберігаються в порядку, визначеному Правлінням. На підставі прийнятих рішень Президент Клубу видає розпорядження та накази, що є обов'язковими до виконання всіма посадовими особами, працівниками та членами Клубу.
  • 5.31.Члени Клубу мають право оскаржити рішення, дії, бездіяльність Правління шляхом подання письмової скарги до Президента, який зобов'язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Клубу, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Президентом - повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Клубу, який скаржиться, а також члена Правління, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.
  • 5.32. Правління звітує про результати своєї роботи за рік на черговій Конференції Клубу, після чого Конференція шляхом прямого голосування простою більшістю голосів членів, присутніх на Конференції, визнає роботу Правління задовільною або незадовільною. У випадку визнання роботи Правління незадовільною Конференція може прийняти рішення про дострокове переобрання членів Правління (за винятком Президента Клубу), для чого скликається позачергова Конференція.
  • 5.33. Члени Правління здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Клубу компенсацію, пов'язаних з цим витрат.
  • 5.34. Президент очолює Правління та є вищою посадовою особою Клубу, яка має право представляти Клуб у відносинах з третіми особами та офіційно висловлюватись від імені Клубу.
  • 5.35. Президент звітує про результати своєї роботи за рік на черговій Конференції Клубу, після чого Конференція шляхом прямого голосування простою більшістю голосів членів Клубу, присутніх на Конференції, визнає роботу Президента задовільною або незадовільною. У випадку визнання роботи Президента незадовільною Конференція може прийняти рішення про дострокове переобрання Президента, для чого скликається позачергова Конференція.
  • 5.36. В межах своєї компетенції Президент:
   • забезпечує загальне керівництво діяльністю Клуба та Правління щодо реалізації статутної мети та завдань Клубу;
   • представляє Клуб у відносинах з органами центральної та місцевої влади, іншими державними та недержавними українськими, закордонними та міжнародними організаціями, підприємствами, приватними особами, діє від імені Клубу без довіреності та вчиняє від імені Клубу юридично значущі дії;
   • головує на чергових і позачергових Конференціях та засіданнях Правління;
   • має право скликати позачергове засідання Правління;
   • має право скликати позачергову Конференцію;
   • має право підписувати будь-які документи, що стосуються діяльності Клубу;
   • підписує затверджені Конференцію Статут Клубу, зміни та доповнення до нього;
   • забезпечує координацію діяльності Відокремлених підрозділів та інших структурних підрозділів Клубу;
   • виконує інші функції, що випливають з цього Статуту та чинного законодавства України.
  • 5.37. У випадку неможливості виконання Президентом своїх повноважень Правління обирає з числа своїх членів виконуючого обов'язки Президента на строк, який може виявитися необхідним у зв'язку з такою неможливістю, або до обрання нового Президента.
  • 5.38. Члени Клубу мають право оскаржити рішення, дії, бездіяльність Президента шляхом подання письмової скарги до Правління, яке зобов'язано розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов'язковим викликом члена Клубу, який скаржиться, а також Президента, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Правлінням - повторна скарга подається до Конференції, яка зобов'язана розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов'язковим викликом члена Клубу, який скаржиться, а також Президента, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються.
  • 5.39.Президент здійснює свої функції на громадських засадах, але може отримувати від Клубу компенсацію пов'язаних з цим витрат.
  • 5.40. Ревізійна комісія - орган Клубу, який здійснює функції контролю за фінансово-господарською діяльністю Правління, станом та обліком матеріальних цінностей Клубу. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Правління не рідше одного разу на 4 (чотири) роки та звітує про свою діяльність перед Конференцією.
  • 5.41. Ревізійна комісія створюється за рішенням Конференції шляхом прямого голосування простою більшістю голосів членів Клубу, присутніх на Конференції.
  • 5.42. Ревізійна комісія створюється у складі 3 (трьох) осіб. Члени Ревізійної комісії обираються Конференцією шляхом прямого голосування простою більшістю голосів членів Клубу, присутніх на Конференції терміном на 4 (чотири) роки.
  • 5.43. Голова Ревізійної комісії обирається Ревізійною комісією на строк її повноважень. Головою або членом Ревізійної комісії не може бути Президент, член Правління та бухгалтер Клубу.
  • 5.44. Ревізійна комісія контролює:
   • виконання бюджету Клубу;
   • використання коштів та майна Клубу.
  • 5.45.Ревізійна комісія подає звіти про результати проведених ревізій та перевірок на розгляд Конференції та Правління.
  • 5.46. Голова та члени Ревізійної комісії здійснюють свої функції на громадських засадах, але можуть отримувати від Клубу компенсацію пов'язаних з цим витрат.
 • 6. ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ КЛУБУ
  • 6.1. Клуб може мати Відокремлені підрозділи, які не є юридичними особами та утворюються за рішенням Правління.
  • 6.2. Відокремлені підрозділи Клубу у своїй діяльності керуються Статутом Клубу та Положенням про Відокремлені підрозділи.
  • 6.3. Керівник Відокремленого підрозділу призначається Правлінням строком на 4 (чотири) роки. Керівник Відокремленого підрозділу повинен бути членом Клубу.
  • 6.4. Відокремлені підрозділи мають наступні повноваження:
   • реалізують мету та завдання Клубу у певній адміністративно-територіальній одиниці в межах наданих рішенням Правління;
   • проводять роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України;
   • представляють Клуб на території певної адміністративно-територіальної одиниці.
  • 6.5. Керівник Відокремленого підрозділу має право:
   • використовувати назву та символіку Клубу для реалізації завдань Клубу;
   • отримувати допомогу у реалізації завдань Клубу від керівних органів та посадових осіб Клубу;
   • бути присутнім на Конференції Клубу;
   • бути присутнім на засіданнях Правління Клубу з правом дорадчого голосу;
   • звертатись з клопотанням до керівних органів Клубу.
  • 6.6. Керівник Відокремленого підрозділу зобов’язаний:
   • дотримуватись вимог Статуту Клубу;
   • активно впроваджувати рішення керівних органів Клубу (прийнятих в межах Статуту Клубу та чинного законодавства);
   • не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Клубу та іміджу Клубу.
  • 6.7. Діяльність Відокремленого підрозділу може бути припинено на підставі рішення Правління Клубу.
 • 7. ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕННЯ І ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ТА ІНШОГО МАЙНА.
  • 7.1. Клуб є неприбутковою організацією та діє відповідно до вимог Податкового кодексу України щодо визначення неприбутковості.
  • 7.2. Для здійснення своїх статутних цілей і завдань Клуб має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане Клубу його членам або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності створених Клубом юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом.
  • 7.3.Для здійснення статутної діяльності Клуб отримує кошти та майно з наступних джерел:
   • вступних та щорічних членських внесків членів Клубу;
   • благодійних та інших (цільових) добровільних внесків на культурні та спортивні заходи з собаками, які забезпечують виконання основних статутних завдань з племінного розведення, а також інших коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв;
   • пасивних доходів;
   • дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах чинного законодавства.
  • 7.4. Доходи (прибутки) Клубу використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Клубу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому Статуті.
  • 7.5. Забороняється розподіл отриманих надходжень (доходів, прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів Клубу, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
  • 7.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Клубу, несе Клуб. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Клубу у користування, несе сторона, визначена відповідним договором (угодою).
  • 7.7. Клуб самостійно встановлює розмір та форму використання коштів для фінансування видатків на утримання Клубу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому Статуті. Щорічний бюджет Клубу розробляється Правлінням Клубу та затверджується Конференцією.
  • 7.8. Кошти та майно Клубу не підлягають розподілу між її членами, не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена Клубу та використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Клубу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених у цьому Статуті.
  • 7.8. В разі припинення діяльності Клубу (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) всі активи Клубу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.
 • 8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.
  • 8.1. Клуб, створені нею юридичні особи, ведуть оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, реєструються в органах державної податкової служби та вносять до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством України.
  • 8.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на Президента та бухгалтера Клубу.
  • 8.3. Фінансовий рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.
  • 8.4. Річний звіт та баланс Клубу складаються у строки, визначені чинним законодавством України.
  • 8.5. Посадові особи Клубу несуть встановлену законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.
 • 9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ
  • 9.1. Рішення про внесення змін до Статуту Клубу приймається вищим керівним органом Клубу – Конференцією, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) членів Клубу, присутніх на Конференції.
  • 9.2. Внесення змін до Статуту відбувається шляхом викладення Статуту у новій редакції або оформлення Змін до Статуту окремим документом, що є невід’ємною частиною діючого Статуту.
  • 9.3. Нова редакція Статуту або зміни до Статуту, що затверджені рішенням Конференції, підлягають обов’язковій державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КЛУБУ
  • 10.1. Припинення діяльності Клубу здійснюється:
   • за рішенням Конференції у визначеному Статутом порядку, шляхом саморозпуску або реорганізації.
   • за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) Клубу.
  • 10.2. Рішення про саморозпуск Клубу приймається Конференцією, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) членів Клубу, присутніх на Конференції. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Клубу як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Клубу після його ліквідації відповідно до п. 7.9. Статуту.
  • 10.3. Рішення про реорганізацію (злиття, поділу, приєднання або перетворення) Клубу приймається Конференцією, якщо за таке рішення проголосувало не менше 3/4 (трьох четвертих) членів Клубу, присутніх на Конференції. Конференція створює ліквідаційну комісію або доручає Правлінню здійснювати повноваження ліквідаційної комісії для проведення припинення Клубу як юридичної особи, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Клубу після його ліквідації відповідно до п.7.9. Статуту.
  • 10.4. У разі прийняття судом рішення про заборону Клуба майно, кошти та інші активи Клубу за рішенням суду спрямовуються до державного бюджету.
  • 10.5. Клуб вважається ліквідованим чи реорганізованим з моменту виключення його з відповідного державного реєстру.